İngilizce Türkçe
Hizmetlerimiz

Lisanssız Santraller için Başvuru ve Proje Onayı

Firmamız yılların verdiği deneyimle ve uzman mühendis kadrosuyla, lisanssız projeleriniz için baştan sona tüm proje onaylarını yapmaktadır. 

PROJELENDİRME SÜRECİ

1)     DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU

1)     EVRAKLARIN HAZIRLANMASI

2)     PROJELERİN ÇİZİMİ

3)     İLGİLİ DEVLET KURUMLARINDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI

4)     BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

5)     HAZIRLANAN DOSYA İLE DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURUNUN YAPILMASI

 

Bağlantı Görüşü İçin Başvuru Dilekçesi

 

Yenilenebilir kaynak türünün (Güneş ) belirtildiği ve ayrıca başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin kimlik, adres ve iletişim bilgilerini de içeren bağlantı görüşü başvuru dilekçesi. Başvuru Sahibi Tüzel kişi olması durumunda imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

 
 
 

İlgili Tüketim Tesisine Ait Abonelik Bilgileri

 

Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Madde-4 , t bendinde özellikleri tanımlanan başvuru sahibi adına olan tüketim tesisine ait abonelik bilgileri  (Abone Numarası, Referans Numarası bilgileri). Abonelik geçici veya gezici abone grubunda yer almamalıdır.

 
 
 

Bağlantı Görüşü İçin Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

 

Bu ücret EPDK tarafından kurul kararı ile yıllık bazda belirlenmekte olup; içerisinde bulunduğumuz 2014 yılı için 294,5+KDV olarak KCETAŞ tarafından tahsil edilmektedir. Her bir başvuru için ayrı ücret ödenecektir.

 
 
 

Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi

 

Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte ilgili Şebeke İşletmecisi yetkilisine ibrazı halinde yetkili kişi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul eder. Kiralama/tahsis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir.İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

 
 
 

Üretim Tesisinin yapılması planlanan yere ait harita/kroki

 

 Tesisin kurulması planlanan yere ait UTM 6, ED 50 koordinat sisteminde, 1/25.000 ölçekli harita istenmektedir. Bu harita üzerinde üretim tesisine ait köşe koordinatları işlenmiş  ve Harita Mühendisi onaylı olmalıdır.

 
 
 

Üretim Tesisinin yapılması planlanan araziye ait izinler

 

Üretim Tesisisinin yapılması planlanan araziye ait; tarım arazisi olması halinde ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınmış Tarım Dışı Kullanım İzninin aslı veya noter onaylı sureti. Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar olması halinde ise kullanım hakkının verildiğine veya tahsis olunduğuna dair belgenin aslı.

 
 
 

Üretim Tesisine ait elektrik tek hat şeması

 

Elektrik Mühendisi onaylı tek hat şemasının ıslak imzalı aslı istenmektedir.

 
 

Üretim Tesisine ait nominal akım değeri

 

Kurulacak olan üretim tesisine ait nominal akım değeri  tek hat şeması üzerinde belirtilecektir.

 
 

Lisansız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Bağlantı Başvuru Formunun  ıslak imzalı  aslı. Bu form Lisanssız Üretim Yönetmeliği Ek-1' de yer almaktadır.

 
 
 

Üretim Tesisine ait ÇED (Çevresel Etki değerlendirmesi) raporu

 

İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak ÇED raporunun aslı istenmektedir.

 
 

Teknik Değerlendirme Formu

 

Enerji Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından istenilen  Güneş Enerjisine dayalı üretim tesisine ilişikin Teknik Değerlendirme Formunun ıslak imzalı aslı ve Teknik Değerlendirme Formu excell formatında  CD olarak teslim edilecektir.

 
 
 

Aplikasyon Krokisi

 

Enerji Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından istenilen  üretim tesisinin yerleşimine ait aplikasyon krokisinin ıslak imzalı aslı.

 
 
 

 

Süreç sonunda dağıtım şirketinden bağlantı anlaşması davet mektubu alınacaktır. Bu mektup ile TEDAŞ’a başvurularak elektrik ve statik projeler onaylatılacaktır. 1. Aşamanın süresi 30-45 gündür.

2)     TEDAŞ PROJELERİNİN ONAYLATILMASI

 Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri proje onayı için sunulan elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

a)     Belgeler: 

1)     İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları.

2)     Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.

3)     Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

4)     Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

5)     Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belge(ler),

Hesaplar:  

1)     Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2)     Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3)     Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,

4)     Kısa devre hesapları,

5)     Topraklama ve paratoner tesisi hesapları

6)     İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7)     Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8)     Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

b)    Proje Paftaları; 

1)Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2)Tek Hat Bağlantı Şeması

a) Modül tip(tipler)i,

b) Toplam modül sayısı,

c) Dize sayısı,

d) Dize başına modül sayısı Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

 

3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

 

4) Dize elektriksel ayrıntılar

a) Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip,

b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması

a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları – boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.

c) Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

6) Santral AC Taraf

a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10) YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).

TEDAŞ aşamasının süresi ortalama 2 aydır. Bu onayları aldıktan sonra 2 yıl içerisinde güneş santrali kurulmalıdır.

3)    ENERJİ SANTRALİ KESİN KABULÜNÜN YAPILMASI

Santral kurulumu yapıldıktan sonra kabul için heyet gelir ve gerekli kontrolleri yapar. Kontrollerden sonra kesin kabul tutanağı ilgili kurumlarla irtibata geçilerek imzalatılır.

 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1)     Geçici kabul talep dilekçesi,

2)     Geçici kabule hazır tutanağı,

3)     Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı,  topraklama hesabı, v.b.)

4)     Bağlantı anlaşması,

5)     Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,

6)     Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekaletname,

7)     Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,

8)     Keşif cetveli ve bedeli,

9)     Vergi levhası (yüklenici),

10)  Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks), 

11)  Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör, trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),

12)  Enerjilendirme ve Devreye Alma Protokolü

13)  Topraklama direnci ölçüm raporu,

14) ........